០១ ជាតិក្រោយចាំអូនស្រលាញ់អ្នកផ្សេងចុះ​ - វណ្ណាស័ក្តិ